W naszym przed­szko­lu na dobre zago­ści­ła Jesień. Zosta­ła dziś ofi­cjal­nie przy­wi­ta­na przez wszyst­kie gru­py. Jak co roku, wraz z jesie­nią poja­wi­ły się kasz­ta­ny i żołę­dzie, a liście drzew zmie­ni­ły swo­je bar­wy. Dzie­ci w trak­cie zaba­wy mia­ły oka­zję zapo­znać się z kształ­ta­mi liści kasz­ta­now­ca, klo­nu, gło­gu i dębu, a tak­że nasio­na­mi i owo­ca­mi tych drzew. Na koniec nasze przed­szko­la­ki poda­ro­wa­ły Pani Jesień pięk­ny pre­zent – liścia­stą sukienkę.