W Naszym Przed­szko­lu odbył się bar­dzo wycze­ki­wa­ny przez dzie­ci bal, na któ­ry przy­by­ły róż­ne wro­cław­skie kra­sna­le oraz inne kra­sno­lud­ki. Były kon­kur­sy i wspól­ne zaba­wy. Oczy­wi­ście zna­la­zło się rów­nież coś dla spra­gnio­nych i zmę­czo­nych – chwi­la relak­su oraz pamiąt­ko­we zdję­cia. Do domu dzie­ci wra­ca­ły we wspa­nia­łych humo­rach, dzie­ląc się z rodzi­ca­mi swo­imi prze­ży­cia­mi. Zaba­wa prze­bie­ga­ła w miłej i rado­snej atmos­fe­rze, dostar­czy­ła wszyst­kim wie­lu miłych wrażeń.

DSCF2951