Gale­rię Sztu­ki Soca­to odwie­dzi­ła gru­pa „Kan­gur­ków” w czerw­cu zeszłe­go roku, ale tak im się spodo­ba­ło, że poszli tam raz jesz­cze. Tym razem oglą­da­li zbio­ro­wą wysta­wę malar­stwa „Bez recep­ty”, na któ­rej pre­zen­to­wa­ne były abs­trak­cyj­ne obra­zy. Cala eks­po­zy­cja była obni­żo­na i tym samym dosto­so­wa­na do wzro­stu dzie­ci. Następ­na wysta­wa dla dzie­ci będzie w maju, na któ­rą rów­nież się wybierają.

20151125_101743