Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Roku Mapy, w Biblio­te­ce Peda­go­gicz­nej zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na wysta­wa map: sta­rych, nowych, pol­skich oraz z zagra­ni­cy. Tygry­sy mia­ły oka­zję posłu­chać poga­dan­ki o rodza­jach map i o tym kto z nich i w jakim celu korzy­sta. Na koniec zosta­ły zapro­szo­ne do czy­tel­ni, w któ­rej obej­rza­ły róż­ne atla­sy geo­gra­ficz­ne. Tygry­sy były naj­młod­szą gru­pą „odkryw­ców i tury­stów”, stąd Pani biblio­te­kar­ka, zachwy­co­na kul­tu­rą i wie­dzą dzie­ci, zapro­si­ła je na lek­cję inter-aktyw­ną w lutym 2016r.

20151126_105226