W naszym przed­szko­lu odbył się bar­dzo cie­ka­wy kon­cert muzycz­ny. Przy­by­ła do nas rodzi­na: tato i jego syn Benia­min, któ­rzy gra­ją na wie­lu instru­men­tach muzycznych.

Tato Benia­mi­na, grał na elek­trycz­nej per­ku­sji oraz tłu­ma­czył dzie­ciom: „skąd dany instru­ment pocho­dzi i jaka jest jego nazwa?” Po zagra­niu jakiejś melo­dii, dzie­ci były zapra­sza­ne na sce­nę, aby zagrać na instru­men­tach, na któ­rych grał wcze­śniej Benia­min. Było po pro­stu rewelacyjnie!
DSCF3040