30 listo­pa­da zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na zaba­wa Andrzej­ko­wa. Tema­tem prze­wod­nim były cza­row­ni­ce oraz czarodzieje. 

Dzie­ci mia­ły oka­zję poznać jed­ną z Cza­row­nic oraz jej Kota. Zaba­wy rucho­we, muzycz­ne, a przede wszyst­kim wróż­by, w któ­rych bra­ły udział dzie­ci wszyst­kich grup pozwo­li­ły dowie­dzieć się kim dzie­ci będą w przy­szło­ści, a wie­le wróżb oka­za­ło się ide­al­nie pasu­ją­cy­mi do oso­bo­wo­ści dzieci.

DSCF3103