Z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Boże­go Naro­dze­nia, „tygry­sy” wybra­ły się do nie­wiel­kiej fabry­ki, w któ­rej panie niczym elfy Świę­te­go Miko­ła­ja, wyko­nu­ją pięk­ne ozdo­by na choinkę. 

Tygry­sy oglą­da­ły jak się wydmu­chu­je bomb­ki, potem jak moż­na np. wyko­nać łabę­dzia. Następ­nie dzie­ci prze­szły do kolej­ne­go pomiesz­cze­nia, gdzie docho­dzi do pro­ce­su sre­brze­nia. Przy sto­li­kach Panie malo­wa­ły bomb­ki na róż­ne kolo­ry, któ­re szy­ko­wa­ły dla firm, osób pry­wat­nych oraz imien­ne dla Tygry­sów:). Następ­nie uda­ły się do sali, gdzie otrzy­ma­ły bor­do­we bomb­ki, któ­re same mogły ozdo­bić bro­ka­tem. Nie­któ­rzy jesz­cze ocza­ro­wa­ni róż­ny­mi kształ­ta­mi oraz kolo­ra­mi bom­bek, zde­cy­do­wa­li się jesz­cze zaku­pić pamiąt­kę dla naj­bliż­szych w sklepiku.

20151202_103146