3 grud­nia 2015 r. dzie­ci z gru­py Zającz­ki, Kan­gur­ki i Tygry­ski wybra­ły się na przed­sta­wie­nie muzycz­ne pt. „Kró­lo­wa śnie­gu” do Naro­do­we­go Forum Muzyki.

Była to nie­zwy­kła opo­wieść o miło­ści i praw­dzi­wej przy­jaź­ni w nie­zwy­kłej sce­ne­rii budzą­ce­go zachwyt miej­sca. Wszyst­ko opa­trzo­ne wspa­nia­łą muzy­ką orkie­stry Fil­har­mo­nii, cudow­nym gło­sem nar­ra­to­ra – akto­ra z Teatru Lalek i wystę­pem uta­len­to­wa­nych tan­ce­rzy i balet­nic. Dzie­ci były zachwy­co­ne tym wyda­rze­niem i dłu­go jesz­cze póź­niej opo­wia­da­ły o swo­ich prze­ży­ciach i emo­cjach zwią­za­nych z obej­rze­niem tego przedstawienia.

20151203_085514-e1453114472170