W ramach tema­tu pla­nu rocz­ne­go: „Wro­cła­wia­nin- mały tury­sta”, Tygry­sy wybra­ły się zwie­dzić lotnisko.

Oczy­wi­ście, pra­wie wszyst­kie nasze dzie­ci mia­ły oka­zję być już na lot­ni­sku, ale nie wszyst­kie Tygry­sy mia­ły oka­zję przejść w pod­zie­miach lot­ni­ska no i zwie­dzić lot­ni­sko­wą straż pożar­ną. Z lot­ni­ska „tygry­sy” pod­wiózł spe­cjal­ny auto­bus, któ­ry na co dzień słu­ży do prze­wo­że­nia pasa­że­rów do samo­lo­tów. Tego dnia nato­miast był tyl­ko do ich dys­po­zy­cji;) Wiel­kie pojaz­dy stra­ży lot­ni­sko­wej oka­za­ły się jed­ną z naj­lep­szych atrak­cji. Tygry­sy mia­ły oka­zję wsiąść i poczuć się jak praw­dzi­wi stra­ża­cy. Na koniec wizy­ty dzie­ci zro­bi­ły sobie pamiąt­ko­we zdjęcie.

20151208_110251