Tego dnia w naszym przed­szko­lu odby­ło się przed­sta­wie­nie pt.: „W poszu­ki­wa­niu Św. Mikołaja”. 

Dzie­ci mia­ły nie­zły ubaw z dia­beł­ka, któ­ry chciał popsuć świę­ta, ale na szczę­ście jego pla­ny się nie powio­dły. Do dzie­ci wyszedł Św. Miko­łaj, z któ­rym wszyst­kie dzie­ci zro­bi­ły sobie pamiąt­ko­we zdję­cie, potem każ­da gru­pa roze­szła się do swo­jej sali, gdzie cze­ka­ła ich miła nie­spo­dzian­ka – pre­zen­ty pod cho­in­ką zosta­wio­ne przez Św. Mikołaja.

DSCF3131