Wia­do­mo, że okres Świąt Boże­go Naro­dze­nia to czas szcze­gól­ny, w naszym przed­szko­lu rów­nież, gdzie dzie­ci z każ­dej gru­py przy­go­to­wu­ją się pod okiem swo­ich nauczy­cie­lek do przed­sta­wie­nia – Jase­łek. Przed­sta­wie­nia jaseł­ko­we podo­ba­ły się wszyst­kim zapro­szo­nym gościom, a grom­kich braw nie było koń­ca. Na zakoń­cze­nie każ­de­go spek­ta­klu nie zabra­kło życzeń świą­tecz­nych i upominków.

DSC_0007a