Tego dnia w naszym przed­szko­lu p.Roksana i p.Ula z gr. „Tygry­sy” prze­pro­wa­dzi­ły akcję proz­dro­wot­ną ”Smacz­nie, zdro­wo, kolo­ro­wo”. Dzie­ci spo­tka­ły się na dużej sali, gdzie wraz z wycho­waw­czy­nia­mi wzię­ły udział w poga­dan­ce tema­tycz­nej oraz zaba­wach zwią­za­nych z tema­tem. Następ­nie każ­da z grup mia­ła za zada­nie przy­go­to­wa­nie smacz­nej, kolo­ro­wej i oczy­wi­ście zdro­wej potra­wy. Potem każ­da z grup zapre­zen­to­wa­ła swo­je „zdro­we wyroby”.

DSCF3349