Z oka­zji nad­cho­dzą­ce­go Świę­ta Bab­ci i Dziad­ka, wszyst­kie gru­py przed­szkol­ne wzię­ły udział w warsz­ta­tach mydlar­skich. Dzie­ci dowie­dzia­ły się od p.Asi, któ­ra przy­by­ła do nas z fir­my Modra Sova, w jaki spo­sób wyko­nu­je się mydeł­ka gli­ce­ry­no­we. Następ­nie każ­dy wybrał sobie dowol­ny gadżet, któ­ry został zato­pio­ny w gli­ce­ry­nie. O kształ­cie mydeł­ka rów­nież każ­dy zade­cy­do­wał sam, ponie­waż p.Asia mia­ła dla nas bar­dzo dużo fore­mek syli­ko­no­wych. W całym przed­szko­lu do koń­ca dnia pach­nia­ło jak w naj­lep­szej dro­ge­rii. Mydeł­ka nato­miast zosta­ły prze­ka­za­ne kocha­nym bab­ciom i wspa­nia­łym dziad­kom po przed­sta­wie­niu na ich cześć!

20160114_121354