W ostat­nim tygo­dniu stycz­nia, odby­ły się w każ­dej gru­pie uro­czy­sto­ści z oka­zji Dnia Bab­ci Dziad­ka.Przed­szko­la­ki pre­zen­to­wa­ły swo­im kocha­nym Dziad­kom i Bab­ciom spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne pro­gra­my arty­stycz­ne.  Nie zabra­kło rów­nież upo­min­ków, któ­re wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wa­ły i wrę­czy­ły. W każ­dej gru­pie odby­ły się rów­nież miłe roz­mo­wy senio­rów z wnu­czę­ta­mi  przy słod­kim poczęstunku.

DSCF3391