Wia­do­mo nie od dziś, że muzy­ka sta­no­wi bar­dzo waż­ny ele­ment w roz­wo­ju dzie­ci. Edu­ka­cja muzycz­na wpły­wa na roz­wój każ­de­go dziec­ka w sfe­rze fizycz­nej, psy­chicz­nej, inte­lek­tu­al­nej i moral­nej. Bio­rąc pod uwa­gę wszyst­kie te aspek­ty oraz pra­wi­dło­wy roz­wój dzie­ci, 29 stycz­nia Nasze przed­szko­le odwie­dzi­li nie­zwy­kli goście: Dwie pan­ny Nut­ki, któ­re zapro­si­ły dzie­ci na wspól­ną podróż do Kra­iny Muzy­ki. Dzie­ci w baj­ko­wej sce­ne­rii dowie­dzia­ły się czym jest muzy­ka, że muzy­ka jest wszę­dzie, a bez niej było­by smut­no. Przed­szko­la­ki uczest­ni­czy­ły w wie­lu zaba­wach muzycz­no-rucho­wych i wysłu­cha­ły brzmie­nia kil­ku instrumentów.DSCF3459