W tłu­sty czwar­tek, w naszym przed­szko­lu od rana wyśmie­ni­cie pach­nia­ło cia­sta­mi: droż­dżo­wym oraz fran­cu­skim, z któ­rych to dzie­ci z każ­dej gru­py wraz z pania­mi przy­go­to­wy­wa­ły prze­pysz­ne słod­ko­ści z oka­zji tego świę­ta. Nie zabra­kło w tym dniu pacz­ków, roga­li oraz kopert z mar­mo­la­dą róża­ną, czy jabłusz­kiem. Mniam, mniam, mniam…

DSCF3490