Kar­na­wał to miła tra­dy­cja prze­peł­nio­na muzy­ką i zaba­wą, gdzie waż­nym ele­men­tem tego okre­su są bale karnawałowe.

Bal kar­na­wa­ło­wy dla przed­szko­la­ków, to dzień nie­zwy­kły, czę­sto wycze­ki­wa­ny przez wie­le tygo­dni. Jest atrak­cją bar­dzo lubia­ną przez dzie­ci, dostar­cza­ją­cą im wie­lu prze­żyć i radości.

Tak też było u nas, gdzie dnia 05.02.2016 r. odbył się bal karnawałowy.

Tego dnia już od rana w przed­szko­lu poja­wia­ły się kolo­ro­we posta­cie. Dzie­ci prze­bra­ne były za boha­te­rów zna­nych bajek, w salach przed­szkol­nych moż­na było spo­tkać wróż­ki, kró­lew­ny, deli­kat­ne motyl­ki, ryce­rzy, pira­tów, poli­cjan­tów, Spi­der-Mana, Bat­ma­na, … nie spo­sób zli­czyć i wymie­nić tych wszyst­kich posta­ci. Roz­po­znać dzie­ci było bar­dzo trudno.

Na tę wyjąt­ko­wą oka­zję zapro­si­li­śmy same­go Pana Klek­sa i Kacz­kę Dzi­wacz­kę. Pan Kleks sło­wa­mi pio­sen­ki „ Witaj­cie w naszej baj­ce…” wpro­wa­dził dzie­ci do świa­ta baśni, w któ­rej popro­wa­dził lek­cje klek­so­gra­fii, a Kacz­ka Dzi­wacz­ka dziel­nie mu poma­ga­ła. Dzie­ci świet­nie się bawi­ły uczest­ni­cząc wspól­nie ze swo­imi pania­mi w zaba­wach pro­wa­dzo­nych przez zapro­szo­nych gości. Na Sali, pod­czas plą­sów robi­ło się kolo­ro­wo, wszy­scy bawi­li się weso­ło, uśmiech nie zni­kał z twa­rzy mimo chwi­lo­we­go zmęczenia.

Dzię­ku­je­my dzie­ciom i rodzi­com za zaan­ga­żo­wa­nie w przy­go­to­wa­nie pięk­nych balo­wych strojów.

Kolej­ny bal kar­na­wa­ło­wy już za rok .

DSCF3565