Korzy­sta­jąc z zapro­sze­nia Pań Nauczy­cie­lek z zaprzy­jaź­nio­ne­go przed­szko­la na ul. Dobrej, gru­py: „Kan­gur­ki” i „Tygry­sy” wybra­ły się na wyciecz­kę, w celu obej­rze­nia wysta­wy pod hasłem „Lite­ra­tu­ra naszych dziad­ków”. Wysta­wa zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na przy oka­zji świę­ta bab­ci i dziad­ka. Nauczy­ciel­ki z przed­szko­la zor­ga­ni­zo­wa­ły wysta­wę ksią­żek przy­nie­sio­nych przez rodzi­ców, bab­cie i dziad­ków. Celem wyciecz­ki było przy­bli­że­nie dzie­ciom świa­ta ksią­żek i utwo­rów lite­ra­tu­ry kla­sycz­nej dla dzie­ci. Dzię­ki nie­mu dzie­ci pozna­ły ulu­bio­ne książ­ki dziad­ków, prze­śle­dzi­ły pro­ces powsta­niem książ­ki, wzbo­ga­ci­ły swój słow­nik czyn­ny i bier­ny, uczy­ły się sza­cun­ku dla książ­ki, a Pani Ala i Rok­sa­na prze­czy­ły jed­no z opo­wia­dań Ewy Szelburg-Zarembiny.

12769469_10207664704392106_1645487532_n