W naszym przed­szko­lu panie z gru­py „Tygry­sy” zor­ga­ni­zo­wa­ły Walen­tyn­ki Przed­szkol­ne. Już kil­ka dni wcze­śniej na dużej sali cze­ka­ła skrzyn­ka ozdo­bio­na ser­ca­mi, do któ­rej wszyst­kie dzie­ci mogły wrzu­cić kore­spon­den­cję dla kogoś, kto jest bli­ską dla nich oso­bą. Widać, że nasze dzie­ci lubią sie­bie nawza­jem oraz Panie:) W tym dniu zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła poga­dan­ka tema­tycz­na oraz zaba­wy inte­gra­cyj­ne. Wszyst­kie dzie­ci oraz wycho­waw­czy­nie ubra­ły się na czer­wo­no lub na różo­wo, co w połą­cze­niu z „miło­sną” deko­ra­cją spo­wo­do­wa­ło, że zro­bi­ło się miło. No i na pierw­szy rzut oka było widać z jakiej oka­zji się spotkaliśmy.

20160216_115821