Gru­pa Tygry­sy  z p. Rok­sa­ną i z p. Ulą, wybra­ły się do wspa­nia­łej miej­sco­wo­ści Rad­ków na „zie­lo­ne przed­szko­le”. Odważ­ne przed­szko­la­ki, poże­gnaw­szy się z rodzi­ca­mi, wyru­szy­ły w stro­nę Gór Sto­ło­wych. Wido­ki sta­wa­ły się coraz pięk­niej­sze. Blo­ki i wie­żow­ce zastą­pi­ły góry, drze­wa, zie­lo­ne łąki i cudow­ne, świe­że powie­trze. Na przed­szko­la­ków cze­ka­ło wie­le atrak­cji na miej­scu: wspi­nacz­ka, zaję­cia manu­al­ne z gli­ny, spa­cer do wodo­spa­du, dys­ko­te­ka itp. Fan­ta­stycz­nym punk­tem poby­tu była „Olim­pia­da Rad­kow­ska”, na któ­rej pra­cow­ni­cy byli prze­bra­ni jak praw­dzi­wi grec­cy spor­tow­cy (nawet mie­li wień­ce). Po trzech dniach do Rad­ko­wa dołą­czy­li rodzi­ce, któ­rzy byli zachwy­ce­ni miej­scem. Wraz z nimi wszy­scy świet­nie się bawi­li do koń­ca Zie­lo­ne­go Przedszkola.

20160506_192835