Gru­py: Tygry­sy, Kan­gu­ry oraz Zającz­ki wybra­ły się na przed­sta­wie­nie pt.: „Poma­ga­jek czy histo­ria z bro­dą”. O szu­ka­niu swo­jej dro­gi w życiu pięk­nie opo­wia­da przed­sta­wie­nie z naj­młod­szym wro­cław­skim kra­sna­lem – Poma­gaj­kiem w roli głów­nej. To opo­wieść o odwa­dze, dobru, któ­re w każ­dym z nas miesz­ka i sprzy­ja­ją­cych oko­licz­no­ściach, któ­re trze­ba wyko­rzy­stać. Wszyst­kie dzie­ci, zanim wybra­ły się na spek­takl, wyko­na­ły sym­bo­licz­ną bro­dę Kra­sna­la Poma­gaj­ka. Wyko­rzy­sta­ły ją pod­czas trwa­nia przed­sta­wie­nia. W powie­trzu uno­si­ła się bar­dzo przy­ja­ciel­ska i miła atmosfera.

20160223_111923