Tego dnia, po raz kolej­ny, do nasze­go przed­szko­la zawi­tał pan Arek Timm z misa­mi tybe­tań­ski­mi. Dzie­ci w trak­cie spo­tka­nia, aktyw­nie włą­cza­jąc się do poka­zu, dowie­dzia­ły się czym jest dźwięk, w jaki spo­sób się roz­cho­dzi, a tak­że na wła­snym przy­kła­dzie mogły prze­ko­nać się, że za pomo­cą mis moż­na maso­wać cia­ło czło­wie­ka. Wszyst­kie dzie­ci po spo­tka­niu wró­ci­ły zre­lak­so­wa­ne i peł­ne ener­gii do zajęć i zabaw.

DSCF3729