Tego dnia gości­li­śmy w naszym przed­szko­lu akto­rów z teatrzy­ku Kro­pa, któ­rzy zapre­zen­to­wa­li nam przed­sta­wie­nie pod tytu­łem „Dooko­ła świa­ta zacza­ro­wa­nym balo­nem“. Kolo­ro­wa sce­no­gra­fia i kostiu­my akto­rów, oraz łatwo wpa­da­ją­ca w „ucho” muzy­ka, stwo­rzy­ły przy­ja­zny i cie­pły kli­mat przed­sta­wie­nia. Spek­takl dostar­czył dzie­ciom wie­lu nie­za­po­mnia­nych wrażeń.

DSCF3731