Tygry­sy zosta­ły zapro­szo­ne przez szko­łę Sig­ma na doświad­cze­nia che­micz­ne oraz sadze­nie rośli­nek. Mia­ły oka­zję zaob­ser­wo­wać co się dzie­je, jak połą­czy się : płyn do naczyń, olej, sok mali­no­wy, wodę. Zoba­czy­li rów­nież co się dzie­je gdy doda się sody oczysz­czo­nej. Następ­nie „malo­wa­li“ na mle­ku. Uży­wa­li do tego barw­ni­ków jadal­nych. Na koń­cu sadzi­li roślin­ki do doni­czek (przez sie­bie ozdo­bio­nych). W tych far­tu­chach wyglą­da­li fantastycznie!

20160307_115116