Gru­pa Tygry­sy wraz z p.Roksaną i p.Ulą, pre­zen­to­wa­ły kon­ty­nent Euro­pa. Było to zwią­za­ne z tema­tem pla­nu rocz­ne­go naszej pla­ców­ki: „Wro­cła­wia­nin-mały tury­sta”. Dzie­ci wraz z rodzi­ca­mi ksią­żek, pamią­tek, zdjęć z państw: Niem­cy, Anglia, Wło­chy, Gre­cja, Fin­lan­dia, Pol­ska. Wszyst­kie gru­py mogły prze­nieść się do euro­pej­skich państw, tj.: Nie­miec, Anglii, Włoch, Gre­cji, Fin­lan­dii i Pol­ski. Wszy­scy się świet­nie bawi­li. Dzie­ci pozna­ły zwy­cza­je, tań­ce oraz róż­ne słów­ka z poszcze­gól­nych państw, jak rów­nież mia­ły oka­zję pooglą­da­nia róż­nych pamią­tek i ksią­żek z wybra­nych państw Euro­py. W rytm wło­skiej „Taran­tel­li” wszy­scy odle­cie­li­śmy do swo­ich sal.

DSCF3791