Z oka­zji tego świę­ta gru­pa „Skrza­ty” przy­go­to­wa­ła dla wszyst­kich Pań oraz dziew­czy­nek przed­sta­wie­nie. Skrza­ty zaśpie­wa­ły zgro­ma­dzo­nym Paniom i kole­żan­kom „Sto lat” oraz inne pięk­ne pio­sen­ki, a tak­że zło­ży­li ser­decz­ne życze­nia i wrę­czy­ły kwia­ty. Nie zabra­kło przy tym rów­nież zabaw, pod­czas któ­rych przed­szko­la­ki wraz ze swo­imi Pania­mi bawi­li się wesoło.

DSCF3852