Tego dnia dwie gru­py przed­szkol­ne: Kan­gu­ry oraz Tygry­sy wybra­ły się na spek­takl pt.: ”Mały Ostrów, wiel­ki Tum­ski”. Choć pogo­da chcia­ła im pokrzy­żo­wać pla­ny, dziel­nie kro­czy­li w stro­nę Ostro­wa, by tam obej­rzeć fan­ta­stycz­ne przed­sta­wie­nie. Oczy­wi­ście zwią­za­ne to było z tema­tem nasze­go pla­nu rocz­ne­go, bo my mali tury­ści chcie­li­śmy się cze­goś dowie­dzieć o Wro­cła­wiu, a szcze­gól­nie o jego cen­tral­nej czę­ści jaką jest wła­śnie prze­pięk­ny Ostrów.

20160311_103806