Tego dnia nasze przed­szko­le odwie­dzi­ła Kata­rzy­na Geo­r­giou – poet­ka i autor­ka ksią­żek dla dzie­ci  ilu­stro­wa­nych sztu­ką dzie­cię­cą. Pani Kasia zapro­si­ła wszyst­kie dzie­ci  na warsz­ta­ty lite­rac­kie z tomi­kiem Stre­fa Bała­ga­nu, w trak­cie któ­rych zapo­zna­ły się z for­mą poetyc­ką, pra­cą pisa­rza i dro­gą powsta­wa­nia książ­ki. Pod­czas tego spo­tka­nia dzie­ci mogły nabyć książ­ki, opa­trzo­ne spe­cjal­ną dedy­ka­cją i auto­gra­fem  pisarki.

DSC_0106