26.04. wszyst­kie gru­py przed­szkol­ne spo­tka­ły się na dużej sali, aby roz­po­cząć obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Zie­mi. Pani Rok­sa­na i pani Ula, roz­po­czę­ły spo­tka­nie od krót­kie­go opo­wie­dze­nia wszyst­kim skąd wzię­ły się obcho­dy tego dnia. Oczy­wi­ście zazna­czy­ły rów­nież, że ten dzień obcho­dzo­ny jest 22.04. Pod­czas spo­tka­nia panie odczy­ta­ły list od Przy­ro­dy, któ­ra ze smut­kiem oznaj­mi­ła Weso­łym Nut­kom, że ludzie coraz mniej o nią dba­ją. Poda­ła przy­kła­dy zaśmie­ca­nia naszej pla­ne­ty. Nasze dzie­ci poczu­ły się tak bar­dzo prze­ję­te sytu­acją, że zło­ży­ły ślu­bo­wa­nie Małe­go Przy­rod­ni­ka, któ­re­go myślą prze­wod­nią było oczy­wi­ście dba­nie o naszą wspa­nia­łą Zie­mię. Chcąc poka­zać na czym to „dba­nie” ma pole­gać, dzie­ci segre­go­wa­ły śmie­ci a tak­że przy­nio­sły roślin­ki i kwiat­ki do nasze­go przed­szkol­ne­go ogród­ka. W ten spo­sób poka­za­li­śmy, że dba­my, a nie nisz­czy­my, sadzi­my, a nie wyry­wa­my i dep­cze­my. Jeste­śmy praw­dzi­wy­mi Przy­ja­ciół­mi Przyrody!

DSC_0092