22.04 odby­ło się pierw­sze noco­wa­nie w naszym przed­szko­lu. Panie zapro­po­no­wa­ły noc­leg w przed­szko­lu gru­pom: Tygry­sy i Kan­gu­ry. Dla Tygry­sów był to swo­je­go rodza­ju test przed zbli­ża­ją­cym się Zie­lo­nym Przed­szko­lem. Panie: Ala, Rok­sa­na, Ula oraz pani Anit­ka, mia­ły pod swo­ją opie­ką ok.27 dzie­ci. Rodzi­ce przy­pro­wa­dzi­li dzie­ci o godz.19.00. Przy­go­to­wa­li im mate­ra­ce oraz śpi­wor­ki, po czym czu­le poże­gna­li się z pocie­cha­mi i poszli do domów. Dzie­ci roz­po­czę­ły „noco­wan­kę” od ślu­bo­wa­nia: „Będzie­my grzecz­ni, będzie­my się dobrze bawić i rów­nie dobrze spać w przed­szko­lu;)”. Potem był sym­bo­licz­ny odcisk pal­ca zamo­czo­ne­go w paście do zębów. Zje­dli­śmy kola­cję, poszli­śmy na spa­cer po podwór­ku przed­szkol­nym, na któ­rym było już bar­dzo ciemno…ale tak odważ­nych Weso­łych Nutek z latar­ka­mi w rącz­kach nikt nie był w sta­nie odstra­szyć przed takim wyzwa­niem. Dzie­ci wró­ci­ły do przed­szko­la i grzecz­nie prze­bra­ły się w pidżam­ki, by wraz z przy­tu­lan­ką wziąć udział w „Pidża­ma par­ty”. Póź­niej na dzie­ci cze­ka­ła kolej­na atrak­cja, teatrzyk w wyko­na­niu p.Ali. Opo­wie­dzia­ła nam histo­rię „Jaś i Mał­go­sia”. Po ciem­ku, słu­cha­ło się tego z jesz­cze więk­szym zain­te­re­so­wa­niem. Mie­li­śmy rów­nież gościa na naszej noco­wan­ce. ok. 21.00 odwie­dzi­ła nas nasza Pani Dyrek­tor, życząc wszyst­kim „Miłych Snów”. Następ­ne­go dnia już ok.6.30 nie­któ­re dzie­ci pod­eks­cy­to­wa­ne poby­tem w przed­szko­lu, obu­dzi­ły się by móc sobie poroz­ma­wiać. Zje­dli­śmy śnia­dan­ko, dzie­ci się poba­wi­ły, umy­ły ząb­ki i przed godz. 9.15 wszy­scy zosta­li ode­bra­ni przez stę­sk­nio­nych rodziców.

20160422_215458