Przed­szko­la­ki uczest­ni­czy­ły w kolej­nym spek­ta­klu teatral­nym Teatrzy­ku „Kro­pa”. Tym razem dzie­ci wraz z dziel­ną Luiz­ką prze­nio­sły się w świat pira­tów. Wspól­nie z boha­te­ra­mi opo­wie­ści dzie­ci pozna­ły zasa­dy panu­ją­ce na stat­ku, słu­cha­ły gry na ban­jo, tań­czy­ły „mał­pi­szo­no­wy” taniec, a tak­że mogły dołą­czyć na chwi­lę do dziel­nej pirac­kiej zało­gi Kapi­ta­na Łaty. Wraz z Luiz­ką dzie­ci dowie­dzia­ły się, że marze­nia się speł­nia­ją, a przy­ja­cie­le są waż­niej­si i cen­niej­si niż naj­więk­sze skar­by ukry­te na dnie morza.

DSCF4117