13.04. o godz.10.00 nasze przed­szko­le zor­ga­ni­zo­wa­ło po raz pierw­szy  Prze­gląd Pio­sen­ki Wio­sen­nej. Zapro­si­li­śmy zaprzy­jaź­nio­ne przed­szko­la: Fit Kid, Przed­szko­le z ul. Dobrej, Przed­szko­le Nie­pu­blicz­ne „Weso­łe Nut­ki” z ul. Wej­he­row­skiej, Przed­szko­le Nie­pu­blicz­ne im. Kró­la Maciu­sia. Wszyst­kie pla­ców­ki były repre­zen­to­wa­ne przez naj­star­sze gru­py. Każ­da zaśpie­wa­ła pio­sen­kę wio­sen­ną połą­czo­ną z ukła­dem tanecz­nym. Pani Dyrek­tor Bar­ba­ra Sys, jako gospo­darz naszej pla­ców­ki powi­ta­ła wszyst­kich ser­decz­nie i otwo­rzy­ła nasz festi­wal, z kolei panie: Ala, Rok­sa­na oraz Ula były odpo­wie­dzial­ne za prze­bieg spo­tka­nia. Chcąc  ubo­ga­cić i uroz­ma­icić impre­zę, wystę­py dzie­ci były prze­pla­ta­ne zaba­wa­mi inte­gra­cyj­ny­mi. Po zapre­zen­to­wa­niu się wszyst­kich przed­szko­li, Pani Dyrek­tor wraz z pro­wa­dzą­cy­mi wrę­czy­ły wszyst­kim pla­ców­kom pamiąt­ko­we sta­tu­et­ki oraz dyplo­my. Dla dzie­ci jed­nak wiel­ką rado­ścią oka­zał się rów­nież słod­ki poczę­stu­nek. Było sym­pa­tycz­nie, wesoło-nutkowo.

DSCF4084