W tym dniu  gru­py: Tygry­sy, Zającz­ki oraz Kan­gu­ry, wybra­ły się na spek­takl bale­to­wy: „Księż­nicz­ka łabę­dzi”. W Teatrze Impart dzie­ci podzi­wia­ły pięk­ne stro­je, kolo­ro­wą sce­no­gra­fię oraz zacie­ka­wi­ły się histo­rią łabę­dzia, któ­ry był tak napraw­dę zacza­ro­wa­ną księż­nicz­ką. Poca­łu­nek oraz uczu­cie  księ­cia w dal­szej czę­ści  spek­ta­klu odcza­ro­wa­ło pięk­ną dziew­czy­nę. W rytm pięk­nej muzy­ki Czaj­kow­skie­go odtań­czy­li swój miło­sny i pięk­ny taniec, prze­no­sząc dzie­ci w magicz­ny i baj­ko­wy świat.

20160406_111638