04.04–15.04 w naszej pla­ców­ce tra­dy­cyj­nie odby­ła się akcja „Cała Pol­ska czy­ta dzie­ciom”. Pani Agniesz­ka i pani Ula, jak co roku zapro­si­ły do czy­ta­nia ksią­żek, wier­szy­ków – rodzi­ny naszych Weso­łych Nutek. Rodzi­ce zapi­sa­li się na listy grup swo­ich pociech i w prze­cią­gu tych dwóch tygo­dni odwie­dza­li nas po połu­dniu, aby prze­czy­tać swo­im, a tak­że pozo­sta­łym dzie­ciom książ­kę lub książ­ki. Jak zawsze było sympatycznie.

DSCF4015