Tego dnia naj­młod­sza gru­pa „Skrza­ty” ze swo­imi pania­mi zapro­si­ła nas w podróż do Ame­ry­ki Pół­noc­nej, a wła­ści­wie do kra­ju kak­tu­sów, tań­ca i muzy­ki, czy­li Mek­sy­ku. Dzie­ci pod­czas wie­lu zabaw dowie­dzia­ły się, w jakim języ­ku mówi się w Mek­sy­ku, jak wyglą­da­ją obcho­dy róż­nych świąt, a zwłasz­cza Świat Zmar­łych, jakie pro­duk­ty i potra­wy pocho­dzą z Mek­sy­ku oraz jak wyglą­da ubiór Mek­sy­kań­ski. Oprócz tego dzie­ci pozna­ły praw­dzi­we­go Mek­sy­ka­ni­na „Pedra”, któ­ry zagrał dzie­ciom kil­ka zna­nych mek­sy­kań­skich utworów.

DSCF3976