W Wiel­ki Czwar­tek wszyst­kie gru­py przed­szkol­ne zor­ga­ni­zo­wa­ły w swo­ich salach Śnia­da­nie Wiel­ka­noc­ne.  Dzie­ci odświęt­nie ubra­ne przy­nio­sły z tej oka­zji róż­ne sma­ko­ły­ki wiel­ka­noc­ne. Nie zabra­kło bab, mazur­ków i innych ciast. Oprócz tego dzie­ci zaja­da­ły się tra­dy­cyj­ną bia­łą kieł­ba­są z chrza­nem, jak rów­nież podzie­li­ły się jaj­kiem, gdzie zło­ży­ły sobie świą­tecz­ne życze­nia. Na wszyst­kie gru­py cze­ka­ła w tym dniu rów­nież atrak­cja – szu­ka­nie jajek od Zającz­ka Wielkanocnego.

DSCF3949