Tego dnia w naszym przed­szko­lu odby­ło się uro­czy­ste poże­gna­nie Zimy i powi­ta­nie nowej pory roku – Wio­sny. Każ­da gru­pa, jak co roku, przy­go­to­wa­ła na tę oka­zję pio­sen­kę, któ­rą zapre­zen­to­wa­ła pod­czas kon­cer­tu. Nie zabra­kło przy tym weso­łych zabaw i tań­ców. Po Kon­cer­cie każ­da gru­pa wyszła na podwór­ko, by udekorować/narysować pięk­ny dywan dla Pani Wiosny.

DSCF3918