Do nasze­go przed­szko­la przy­był (jak co roku o tej porze) pan Dim­czo Ange­łow,  z buł­gar­skim zwy­cza­jem powi­ta­nia wio­sny, czy­li wyko­na­niem „Mar­ty­ni­czek” z czer­wo­nej i bia­łej włócz­ki. Każ­de z dzie­ci otrzy­ma­ło jeden z kolo­rów i ze swo­ją parą skrę­ca­ło bran­so­let­ki, któ­re mają speł­nić marze­nie… następ­nie dzie­ci zatań­czy­ły tra­dy­cyj­ny taniec buł­gar­ski. Było weso­ło i wiosennie.

20160322_123641