Gru­py: Zają­ce, Kan­gu­ry oraz Tygry­sy, wybra­ły się na przed­sta­wie­nie pt.: „Nie­zwy­kła przy­go­da Zają­ca Teo­fi­la”. Jest to cie­pła opo­wieść o poszu­ki­wa­niu przy­jaź­ni i prze­ła­my­wa­niu wła­snych ogra­ni­czeń. Głów­ny boha­ter, zając Teo­fil, to zwie­rząt­ko nie­zwy­kle nie­śmia­łe, lecz spra­gnio­ne towa­rzy­stwa. Poszu­ku­jąc przy­ja­ciół, spo­ty­ka sze­reg nie­zwy­kłych posta­ci, wśród któ­rych znaj­du­ją się choć­by zapra­co­wa­ny szczur, wyjąt­ko­wa, „naj­wy­jąt­kow­sza” ropu­cha, któ­ra nie chce się zada­wać z byle kim, i sym­pa­tycz­ny motyl, Tolek. Dzie­ciom bar­dzo się podobało.

20160322_102714