Gru­pa Tygry­sy wzię­ła udział w Festi­wa­lu Śpie­wa­ją­cych Przed­szko­la­ków  w Ago­rze. Roz­śpie­wa­ne dzie­ci wyko­na­ły fan­ta­stycz­nie utwo­ry: „Witaj­cie w naszej baj­ce” oraz „Wio­sen­ny Rock and Roll”. Tygry­sy mia­ły oka­zję zoba­czyć rów­nież wystę­py dzie­ci z innych pla­có­wek. Za wspa­nia­łe i odważ­ne wyko­na­nie pio­se­nek dzie­cię­cych, wszyst­kie dzie­ci otrzy­ma­ły prezenty.

DSCF4162