Tego pięk­ne­go, cie­płe­go, piąt­ko­we­go przed­po­łu­dnia gru­pa „Zającz­ków” uda­ła się na spa­cer po Wro­cła­wiu. W ramach pro­wa­dzo­ne­go w gru­pie pro­jek­tu „Wro­cław­skie Mosty“ dzie­ciom uda­ło się obej­rzeć i poznać histo­rię kil­ku Mostów Wro­cław­skich. Teraz już każ­dy „Zając” wie, jak wyglą­da Most Tum­ski, Poko­ju, Uni­wer­sy­tec­ki, Pia­sko­wy czy też Mosty Młyńskie.

20160513_100848