W tych dniach wszyst­kie przed­szko­la­ki wybra­ły się do Jed­nost­ki Stra­ży Pożar­nej na ul. Teatral­nej. W związ­ku z tym, że w maju obcho­dzi się Dzień Stra­ża­ka, dzie­ci wybra­ły się, aby poznać jego zawód i miej­sce pra­cy. Mia­ły oka­zję dowie­dzieć się, co napraw­dę znaj­du­je się w wozie stra­żac­kim, gdzie wóz stra­żac­ki jest, gdy nie bie­rze udzia­łu w poża­rze. Pan Stra­żak każ­de­mu pozwo­lił wsiąść do wozu  i przy­mie­rzyć kask. Potem każ­dy mógł lać wodę z węża stra­żac­kie­go. Następ­nie wszy­scy zosta­li  zapro­sze­ni do poko­ju, w któ­rym stra­ża­cy odpo­czy­wa­ją pod­czas dyżu­ru (do kuch­ni oraz do siłow­ni). To było bar­dzo inte­re­su­ją­ce pozna­nie, po któ­rym pra­wie każ­dy chło­piec wie­dział „kim będzie, kie­dy dorośnie”.

20160519_094527