Tego dnia, przy udzia­le pięk­nej pogo­dy, wszyst­kie gru­py przed­szkol­ne spo­tka­ły się na pla­cu przed przed­szko­lem, aby przy weso­łych okrzy­kach roz­po­cząć tra­dy­cyj­ną Spar­ta­kia­dę Przed­szkol­ną. Dzie­ci mia­ły takie zada­nia jak: sla­lom z prze­ło­że­niem worecz­ków, cho­dze­nie po rów­no­waż­ni, rzut do celu, sko­ki w wor­kach. Wszy­scy sobie nawza­jem dopin­go­wa­li, wszy­scy się świet­nie bawi­li. Humo­ry wszyst­kim dopi­sy­wa­ły. Każ­dy pamię­tał: „Że w zdro­wym cie­le, zdro­wy duch”.

DSC_0242