W tym dniu sala „Skrza­tów” prze­mie­ni­ła się, za spra­wą pięk­nych sce­no­gra­fii- w baśnio­wą krainę.

A wszyst­ko to za spra­wą inwen­cji twór­czej  Rodzi­ców dzie­ci z gru­py „Skrza­ty” któ­rzy przy­go­to­wa­li spek­takl teatral­ny pt. „Kró­lew­na Śnież­ka i sied­miu kra­sno­lud­ków”. Przed­szko­la­ki ze wszyst­kich grup,  z zapar­tym tchem i z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ki­wa­ły kolej­nych Posta­ci ‚któ­re poja­wia­ły się na sce­nie. Każ­da z posta­ci zagra­na zosta­ła wyjąt­ko­wo i ory­gi­nal­nie. Dosko­na­łą grę rodzi­ców uzu­peł­ni­ły fan­ta­stycz­nie dobra­ne stro­je i rekwi­zy­ty. Spek­takl spra­wił naszym przed­szko­la­kom ogrom­ną fraj­dę i radość. Po przed­sta­wie­niu Rodzi­ce wraz z dzieć­mi (skrza­ta­mi) odwie­dzi­li pobli­ską lodziar­nię, w któ­rej razem mogli świę­to­wać ten dzień.

dscf4234