W tym dniu „Zającz­ki” wybra­ły się na zaję­cia do Men­ni­cy Wrocławskiej. 

Dzie­ci oglą­da­ły tam­tej­sze zbio­ry zło­ta i sre­bra, zachwy­ca­jąc się pięk­ny­mi mone­ta­mi z wytło­czo­ny­mi posta­cia­mi z ich ulu­bio­nych bajek. Cie­ka­we zaba­wy pro­wa­dził tam „Pan Pirat”, dzie­cia­ki chęt­nie bra­ły w nich udział. Na koniec dosta­ły róż­ne zwie­rząt­ka zro­bio­ne z balo­nów oraz kolo­ro­wan­ki. Pra­cow­nik zachę­cił dzie­ci do kon­kur­su pla­stycz­ne­go orga­ni­zo­wa­ne­go przez Men­ni­cę, w któ­rym jed­na dziew­czyn­ka z „Zającz­ków” zosta­ła wyróż­nio­na i otrzy­ma­ła nagro­dę – wspa­nia­łą grę „Klą­twa Faraona”.20160616_102337