Wspa­nia­ła zaba­wa, pięk­na pogo­da, uśmiech­nię­te twa­rze dzie­ci oraz rodzi­ców to obraz­ki któ­re moż­na było zauwa­żyć pod­czas Festy­nu Rodzin­ne­go, któ­ry odbył tego dnia na tere­nie nasze­go przedszkola.

Festyn mógł się odbyć dzię­ki ogrom­ne­mu zaan­ga­żo­wa­niu całe­go per­so­ne­lu przed­szko­la oraz rodzi­ców. Po powi­ta­niu wszyst­kich gości przez Panią Dyrek­tor Bar­ba­rę Sys, roz­po­czę­ła się cudow­na zaba­wa z zespo­łem „Rewe­la­cja”, pod­czas któ­rej towa­rzy­szy­ło wie­le atrak­cji: malo­wa­nie twa­rzy, obraz­ki z pia­ski, cza­ry-mary z balo­nów oraz łasu­cho­wa­nie w kawia­ren­ce, gdzie za sym­bo­licz­na opła­tą dzie­ci z rodzi­ca­mi mogli zaja­dać róż­ne słod­ko­ści, bigos i pasz­te­ci­ki. W tym roku zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy rów­nież rodzin­ne gry i kon­kur­sy spor­to­we. Rodzi­ce z dzieć­mi, pod prze­wod­nic­twem kapi­ta­nów dru­żyn, uczest­ni­czy­li w prze­cią­ga­niu liny, wyści­gach w wor­kach, rzu­tach do celu, bie­gach z prze­szko­da­mi. Po ukoń­cze­niu wszyst­kich kon­ku­ren­cji, dzie­ci mogły ode­brać nagro­dę – balon, któ­ry panie zamie­nia­ły w wyma­rzo­ną rzecz, np. psa, kwiat­ka, albo miecz. Dobre humo­ry uczest­ni­ków i uśmiech dzie­ci spra­wi­ły, że na począt­ko­wo zachmu­rzo­nym nie­bie zaja­śnia­ło upra­gnio­ne słoń­ce, zagrze­wa­jąc wszyst­kich do jesz­cze lep­szej zabawy.dsc_0420