Tego dnia gru­py: „Kan­gu­ry” oraz „Tygry­sy” wybra­ły się do Teatru na Ostro­wie Tum­skim, na spek­takl: „Tajem­ni­cza biblioteka”. 

Prze­wod­ni­kiem po biblio­te­ce był Mol Miki, któ­ry wie­dział co lub kto pomię­dzy stro­na­mi się skry­wa. W nie­bez­pie­czeń­stwie zna­la­zło się bowiem wie­le ksią­żek i ura­to­wać je mógł tyl­ko jeden mały chło­piec, któ­ry uwa­żał, że książ­ki to nuda. Tym chłop­cem był Jasiu. Histo­rie, któ­re tu prze­żył sta­ły się począt­kiem jego prze­mia­ny… Dzie­ci mia­ły oka­zję kil­ka­krot­nie śmiać się do roz­pu­ku, bo Jasiu mówił napraw­dę śmiesz­ne rze­czy. Faj­nie było­by mieć takie­go kolegę;)20160621_102453