W tym dniu  gru­py „Tygry­sy” oraz „Kan­gu­ry” wybra­ły się do Huma­ni­ta­rium- Ogro­du Doświadczeń. 

Dzie­ci zosta­ły podzie­lo­ne na dwa zespo­ły. Oglą­da­ły eks­po­zy­cję doty­czą­cą opty­ki i widze­nia,  mogły się zwa­żyć (oraz panie:), wejść do magicz­ne­go pudła, w któ­rym po wej­ściu widać tyl­ko gło­wę. Cho­dzi­ły po labi­ryn­cie, a tam cze­kał już na nich mię­dzy inny­mi „krzy­wy pokój”, do któ­re­go nie każ­dy miał odwa­gę wejść. Następ­nie dzie­ci zało­ży­ły  bia­łe far­tu­chy i były praw­dzi­wy­mi che­mi­ka­mi w labo­ra­to­rium. Mia­ły rów­nież oka­zję zro­bić doświad­cze­nia z „kolo­ro­wą wodą”. To było dla nich bar­dzo cie­ka­we doświadczenie;)20160622_104503