Gru­pa „Zającz­ki” wybra­ła się tego dnia na wro­cław­ski Dwo­rzec Świe­bodz­ki, by oglą­dać makie­ty pocią­gów – kolejkowo. 

Pomi­mo upa­łu, dzie­ci były bar­dzo pod­eks­cy­to­wa­ne wyciecz­ką. Bar­dzo im się podo­ba­ły małe jeż­dżą­ce pocią­gi, minia­tu­ro­we ludzi­ki, a tak­że makie­ty zna­nych im budyn­ków z Wro­cła­wia i nie tyl­ko. Chęt­nie roz­wią­zy­wa­ły też zagad­ki zada­ne przez panią, któ­ra opro­wa­dza­ła po kolej­ko­wie, szu­ka­jąc wska­za­nych przez nią obiek­tów. Na koniec wszy­scy dosta­li kolej­ko­we naklej­ki na pamiątkę.

20160624_115758