W tym dniu Tygry­sy po raz ostat­ni (w tak licz­nym skła­dzie), zor­ga­ni­zo­wa­ły poże­gnal­ne  przed­sta­wie­nie, połą­czo­ne z tań­ca­mi, a na koń­cu- polonezem.

Zapro­sze­ni goście, czy­li nasze gro­no peda­go­gicz­ne oraz Pani Dyrek­tor, nauczy­cie­le z zajęć dodat­ko­wych, panie z kuch­ni, a przede wszyst­kim rodzi­ce, rodzeń­stwo, dziad­ko­wie, cio­cie i wuj­ko­wie, zgod­nie oce­ni­li przed­sta­wie­nie, jako: cie­ka­we, wspa­nia­łe i nie­za­po­mnia­ne. Póź­niej były podzię­ko­wa­nia: dla rodzi­ców, dla wycho­waw­czyń, dla Pani Dyrek­tor. Po uro­czy­sto­ści wszy­scy zosta­li  zapro­sze­ni na przy­ję­cie, któ­re odby­ło się na przed­szkol­nym podwór­ku. Było bar­dzo przy­jem­nie i tro­chę nostalgicznie…

dsc_0041